Pipebeslag Beslag Takrenner Ventilasjon Betingelser Kontakt

 
 

 

Leveringsbetingelser

 

 

Dersom ikke annet er avtalt gjelder følgende:
 
PRISER:
Gjeldende prisliste på leveringsdagen.
 
BETALINGSBETINGELSER:
Netto pr. 20 dager etter fakturadato.
 
MORARENTEBEREGNING:
Ved overskridelse av fastsatt betalingstid, beregnes morarente etter den sats som står på fakturaen.
 
SALGSPANT:
Vi forbeholder oss rett til salgspant i leverte varer og beholder eiendomsretten over disse inntil kjøpesummen er betalt.
 
ANNULERING AV ORDRE:
Spesialordre som er satt i produksjon må betales fullt ut.
 
REKLAMASJON: 
Evt. reklamasjon må skje senest innen 8 dager etter mottakelsen av varen.
Vi forbeholder oss retten til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny.  Med mindre noen av våre medarbeidere har opptrådt uaktsomt, er vi uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved varen.  Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig overfor tredjemann.
 
RETURER:
Kun etter avtale. Standard uskadde varer kan tas i retur.  Det beregnes minimum 15% returgebyr.
Spesialproduserte varer tas ikke i retur.
 
SMÅORDRETILLEGG:
Hvis vi må fakturere netto vareverdi under kr. 500,- beregnes et småordregebyr på kr. 40,-.
Det anbefales å betale småordrer kontant.
 
GARANTI/SERVICE:
Garantitiden gjelder fra leveringsdatoen.  Garantien dekker material- og produksjonsfeil og er begrenset til gratis reparasjon i den ordinære arbeidstiden.
 
Garantiansvar bortfaller hvis:
 • det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke
 • betalingsbetingelsene ikke er oppfylt
 • varen er skadet som følge av ukyndig behandling

  Garantien omfatter ikke slitasje som følge av normal bruk.

 •  

   
   

  Telco Fabrikker AS  -  phone: (+47) 73 81 20 90  -  fax: (+47) 73 81 74 95  -  e-mail: info@telco.no  -  N-7580 Selbu - Norway