Produkter Diverse Produktblad Forhandlere Betingelser Kontakt

 
 

 

Leveringsbetingelser ved kjøp fra Telco Fabrikker AS Avd. Elvarme.

 

 
Dersom annet ikke er avtalt gjelder følgende betingelser:
 
PRISER:
Gjeldende norsk prisliste på leveringsdagen
Alle priser er ekskl. mva.
 
BETALINGSBETINGELSER:
Netto pr. 20 dager etter fakturadato.
Til nye kunder forbeholder vi oss retten til å levere varer kun mot oppkrav, såfremt det ikke samtidig med første ordre gis tilfredstillende kredittopplysninger og referanser.
 
MORARENTEBEREGNING:
Ved overskridelse av den fastsatte betalingstid beregnes morarente etter den sats som står på fakturaen.
 
LEVERINGSBETINGELSER:
Fraktfritt ved uttak av min. 50 stk. ovner eller når netto fakturabeløp overstiger NOK 25.000,-.  Ved mindre leveranser faktureres faktisk frakt.
 
TRANSPORTFORSIKRING:
+ 0,4% av netto fakturabeløp.
 
RABATTER:
For kunder uten samarbeidsavtale gjelder følgende:
    Installatører:            - 10%
    Grossister:              - 15%
Ingen rabatter på reservedeler.
Spesielle prosjektrabatter kan avtales.
 
SALGSPANT:
Telco forbeholder seg rett til salgspant i leverte varer og beholder eiendomsretten over disse inntil inntil kjøpesummen er betalt.  Kjøperen er uberettiget til å rå over varen i strid med avtalen så vel rettslig som faktisk, på en måte som kan være til skade for Telcos eiendomsrett.  Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.
 
KJØPERS PLIKT TIL MOTTA BESTILTE VARER:
Hvis kjøper unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når avtalt leveringstid er inne, kan Telco fastholde kjøpet og kreve at kjøperen mottar varen til avtalt tid og betaler kontraktsmessig.  Unnlater kjøperen å ta imot varen innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan Telco heve kjøpet og kreve erstatning.  For øvrig gjelder betingelser i kjøpsloven.
 
FEIL VED VAREN:
Anmerking om feil ved varen skal fremsettes innen 8 dager etter mottak.  Telco forbeholder seg retten til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny.  Med mindre noen av Telcos medarbeidere har opptrådt uaktsomt, er vi uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved varen.  Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig overfor tredjemann.  Feilaktig vare skal returneres dersom Telco ønsker det.
 
GARANTI/SERVICE:
Garantitiden gjelder fra forsendelsesdato.  Garantien dekker material- og produksjonsfeil og er begrenset til gratis reparasjon og utskifting av deler på selgers verksted i den ordinære arbeidstiden.
 
Garantiansvar bortfaller hvis.
    1.  det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
    2.  betalingsbetingelsene ikke er oppfylt
    3.  varen er skadet som følge av ukyndig behandlig.
 
RETURBETINGELSER:
Våre returbetingelser er som følger hvis ingen feil er gjort fra vår side:
 
    1.  All retur må avtales på forhånd.
    2.  Kjøper betaler returfrakt.
    3.  Varene må være ubrukte og fri for skader.
    4.  Alle varer må ligge i original emballasje.
    5.  Ved retur må kopi av faktura eller pakkseddel vedlegges.
    6.  Frist for retur er 1 måned etter fakturadato.
    7.  Returgebyr er minimum 15%.
         For returvarer som ikke oppfyller kravene i pkt. 1-6 ovenfor, forbeholder vi
         oss retten til å øke returgebyret opp til 100%.
    8.  Spesialproduserte varer tas ikke i retur

 
 

Telco Fabrikker AS  -  phone: (+47) 73 81 20 90  -  fax: (+47) 73 81 74 95  -  e-mail: info@telco.no  -  N-7580 Selbu - Norway